Скупштина

Скупштином председава и води је председник Скупштине.

Ивана Радуловић, председница Скупштине ДУОС-а (ОШ ,,12. децембар“, Сјеница)

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, уз договор са председником Скупштине Друштва и у договору са Управним одбором, писаним и/или електронским обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу Дневног реда.

Скупштину друштва чине сви чланови друштва. Чланове друштва у Скупштини представљају делегати – представници. Делегати – представници се бирају на нивоу школа. Школа на сваких 10 чланова ДУОС-а бира по једног делегата у Скупштину удружења. Кворум чини проста већина од укупног броја делегата.

Рад Скупштине је јаван. О седницама Скупштине, расправама и одлукама само председник Скупштине и председник Управног одбора Друштва могу обавештавати јавност.