Документа

 1. Закон о основама система образовања и васпитања;
 2. Закон о предшколском васпитању и образовању;
 3. Закон о средњем образовању и васпитању;
 4. Закон о образовању одраслих;
 5. Закон о уџбеницима;
 6. Закон о високом образовању;
 7. Закон о дуалном образовању;
 8. Закон о ученичком и студентском стандарду;
 9. Закон о научно-истраживачкој делатности;
 10. Закон о јавним набавкама;
 11. Закон о жиговима;
 12. Закон о заштити пословне тајне;
 13. Закон о ауторским и сродним правима;
 14. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите интелектуалне својине;
 15. Закон о удружењима;
 16. Закон о буџетском систему;
 17. Закон о рачуноводству;
 18. Закон о платним услугама;
 19. Закон о платном промету;
 20. Закон о пореском поступку и пореској администрацији;
 21. Закон о порезу на добит правних лица;
 22. Закон о локалној самоуправи;
 23. Закон о финансирању локалне самоуправе;
 24. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа